Privacy Verklaring

Hoe zit dat?

Privacy is een groot goed. Tegenwoordig lees je er veel over, is er nieuwe regelgeving en word ik zelf steeds meer bewust van hoe om te gaan met persoonlijke  gegevens. Vandaar dan ook hier een toelichting over mijn privacy beleid welke geldt voor en is van toepassing op al mijn handelsnamen, websites en diensten. Zo lees je hieronder hoe ik omga met jouw gegevens.

Gebruik van jouw gegevens

Zodra je contact met mij opneemt, ga ik zeer zorgvuldig met je gegevens om. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, een (online) training of webinar of je koopt een sierraad, dan vraag ik enkel de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en emailadres. De gegevens worden beveiligd bewaard. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven mits je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Zie hieronder het overzicht van welke gegevens ik verwerk en de overeenkomst Omgang Persoonsgegevens:

Overeenkomst Omgang Persoonsgegevens in het kader van Algemene Verordening Persoonsgegevens

 

Welke gegevens legt de therapeut vast?

 

De aangekruiste onderwerpen leg ik vast:

 

X Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en) en/of bedrijf
Geboortedatum van de cliënt(en)
X Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)

 

Bij minderjarige cliënten:

 

X Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

 

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

 

X Huisarts/Bedrijfsarts/Behandelend Arts
School van de minderjarige cliënt

 

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 

Godsdienst of levensovertuiging;
x Gezondheid;
Zaken m.b.t. de seksualiteit;
Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

 

Het Burger Service Nummer (BSN)

 

Ik leg het Burgerservicenummer wel vast

 

Reden waarom ik het Burgerservicenummer vastleg is:

Niet van toepassing.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

 

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

  1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 

  1. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

 

  1. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

 

  1. Minderjarigen

Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Informeren van de cliënt omtrent Omgang Persoonsgegevens:

 

X Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.
X Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.
X Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
X Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.
 

X

Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen indien men op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen en nieuwsberichten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

 

Wie werkt er met uw persoonsgegevens?

 

 

X Ik ben zelfstandig ondernemer en ben de enige die toegang heeft tot de persoonsgegevens. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. Mijn accountant heeft inzage in mijn facturen waarin uw naam en adres zijn opgenomen. Deze houdt zich ook aan de AVG en gebruikt uw gegevens niet.
X Mijn waarnemende collega therapeut heeft indien nodig toegang tot uw gegevens. Hij valt eveneens onder het beroepsgeheim en hanteert dezelfde regels.
Er zijn ook medewerkers die toegang hebben tot de patiëntendossiers. In de arbeidsovereenkomst is de geheimhouding geregeld.
X Ik bepreek wel eens met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar

 

De beveiliging van uw gegevens.

 

X Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard
X Mijn facturen met uw naam en adres erop vermeld, worden digitaal bewerkt en bewaard. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord
X Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden, op een beveiligde externe harde schijf.
X Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is
X Mijn telefoon is door middel van diverse software en wachtwoorden beveiligd.

Wat doet uw therapeut bij een datalek?

 Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.

Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). De therapeut volgt hierin de regelgeving.

Versie 1.1 16 mei 2018

negatieve-energie-bij-je-partner

Entiteiten en je relatie

Het is in mijn jarenlange ervaring erg duidelijk dat als er entiteiten aanwezig zijn in een gezin, dan zijn er tegelijkertijd …

Ik wil nog een kind

Je bent moeder en je bent moe. Het moederschap vraagt meer van jezelf dan je had kunnen voorzien. Het is veel werk om alles …

Is-mijn-auto-vervloekt

Is mijn auto vervloekt?

Het lijkt wel of iemand mijn auto heeft behekst ofzo.. ik ervaar allemaal rare dingen tijdens het autorijden. Herkenbaar …